bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Tryb wnioskowy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wnioski realizuje:
Zespół Informacji Publicznej
tel. +48 261 871 038, 261 871 037, 261 871 864
Fax: +48 261 870 412
e-mail: bip.wniosek@mon.gov.pl

 

Adres korespondencyjny:

Centrum Operacyjne MON (Media)
00-911 WARSZAWA

al. Niepodległości 218


Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.


W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty

W przypadku, gdy Ministerstwo Obrony Narodowej poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dodatkowe koszty dotyczą w szczególności materiałów i nośnika elektronicznego, na którym zapisana zostanie informacja publiczna.


Ministerstwo Obrony Narodowej pobiera opłatę jeżeli całkowity łączny koszt realizacji wniosku wraz z podatkiem od towarów i usług przekracza 10 zł.