bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Najczęściej zadawane pytania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Odpowiedzi

W jakim terminie będzie prowadzona kwalifikacja wojskowa?

 

Kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 30 stycznia do 28 kwietnia 2018 r.

Wiecej informacji na: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16872,Za-2-tygodnie-rusza-tegoroczna-kwalifikacja-wojskowa.html

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2018-01-24
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2018-01-24

 


Od kiedy rusza program nauczania w klasach mundurowych?


Program pilotażowy, który uruchomiony zostanie 1 września br., będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

 

Wykaz szkół biorących udział w programie.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2017-11-28
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2017-11-28

 


Na czym ma polegać program szkolenia rezerw "Legia Akademicka"?

 

Ministerstwo Obrony Narodowej  planuje w roku 2017 uruchomienie programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka” - http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/07/Poz._158_dec._Nr_146.pdf

 

Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną (ok. 30 godzin lekcyjnych) oraz praktyczną.

 

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku (poprzez administrację Uczelni) do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczn będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda.

 

Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

 • moduł szkolenia podstawowego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
 • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala.

Więcej informacji na stronie MON - http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/konferencja-wiceministrow-mon-i-mnisw-y2017-08-17/

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2017-09-05
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2017-09-05

 


W jakim terminie będzie prowadzona kwalifikacja wojskowa w 2017 r.?


W 2017 r. kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 30 stycznia i potrwa do 28 kwietnia. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2017-02-02
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2017-02-02
 


Co mam zrobić by brać udział w programie „Samoobrona Kobiet”?

Każda z osób zainteresowanych uczestnictwem w programie „Samoobrona Kobiet” powinna zgłosić się osobiście do jednostki prowadzącej szkolenie. W każdej jednostce są wyznaczeni instruktorzy odpowiedzialni międzyinnymi za nabór kandydatek i to oni posiadają wiedzę w zakresie wolnych miejsc na szkolenie.

Więcej informacji w tym zakresie na stronie:

 1. Kontakt
 2. Warunki udziału

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2016-11-22
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2016-11-22


Czy tatuaż na przedramieniu dyskwalifikuje mnie jako kandydata do zawodowej służby wojskowej?

 

Kwestia tatuażu jest uregulowana w załączniku nr 1 (rozdział II, pkt 8-9) do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2016-09-21
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2016-09-21

 


Ukończyłem studia i posiadam tytuł magistra. Chcę zostać oficerem. Co powinienem zrobić?


Nabór na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

 1. absolwentów  uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami uczelni wyższych
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami uczelni wyższych
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych

Więcej informacji w decyzji Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z  dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2016-07-21
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2016-07-21

 


Przebywając za granicą otrzymałem wezwanie na kwalifikację wojskową. Co mam teraz zrobić?


Wezwanie na kwalifikację wojskową wysyła urząd miasta lub gminy. W związku z tym, wszelkie kwestie związane z niemożnością stawienia się na kwalifikację (pobyt za granicą, choroba, itd.) należy zgłosić w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta lub Gminy, który wystosował wezwanie.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2016-02-26
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2016-02-26

 


Komu nie przysługuje status weterana?

 

Status weterana nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa albo przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2016-01-22
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2016-01-22


 

W jakim terminie będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w 2016 r. ?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r., termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2016 r.

 

Natomiast czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2015-10-22
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2015-10-22


Co mam zrobić by otrzymać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej?

 

By otrzymać ww. zaświadczenie należy:

 1. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.
 2. Dostarczyć wniosek do WKU właściwej dla miejsca zameldowania.

Gotowe zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej zainteresowany może:

 • odebrać osobiście w WKU,
 • otrzyma pocztą na wskazany we wniosku adres zameldowania.

Jeśli wnioskodawca przebywa stale za granicą, powinien na konto urzędu gminy (na terenie której znajduje się WKU) wnieść opłatę w wysokości 46 zł.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2015-09-29
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2015-09-29


W których ośrodkach wojskowej służby zdrowia można leczyć zespół stresu bojowego?


W nw. szpitalach są wyspecjalizowane kliniki/oddziały leczące zespół stresu bojowego:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bydgoszcz
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kraków
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wrocław
Wojskowy Instytut Medyczny
Warszawa

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2015-05-26
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2015-05-26


Jakie zmiany są przewidziane w przepisach o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP?

 

W projekcie ustawy większość zmian polega na doprecyzowaniu zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz na wprowadzeniu korzystnych dla żołnierzy uregulowań dotyczących zakwaterowania internatowego członków rodziny. Projektowane zmiany nie wpływają na dotychczasowy sposób obliczania wysokości odprawy mieszkaniowej i świadczenia mieszkaniowego wypłacanego żołnierzom zawodowym.

Zmiany dotyczą nw. obszarów:

 • Odprawa mieszkaniowa
 • Świadczenie mieszkaniowe
 • Zakwaterowanie w lokalach mieszkalnych lub kwaterach
 • Zakwaterowanie internatowe

Więcej informacji w art. 107 projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Ww. dokument jest dostępny na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/267850/267858/267859/dokument142349.pdf

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2015-05-05
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2015-05-05


Czy wojsko prowadzi sprzedaż wyposażenia?

 

Sprzedażą mienia wojskowego (zbędnego, wycofanego z użycia, nie perspektywicznego, itp.) zajmuje się:
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
ul. Nowowiejska 26 A
00-911 Warszawa
tel.: (22) 314 97 00
oraz jej terenowe oddziały
http://www.amw.com.pl

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2015-04-21
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2015-04-21


Kto może zostać wezwany na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe?

Ogólny plan rocznych szkoleń rezerwy w tym roku powinien objąć ok. 12.000 osób. W pierwszej kolejności wezwanie do odbycia ćwiczeń dostaną żołnierze rezerwy, którzy w przeszłości odbyli służbę wojskową, a obecnie mają nadane przydziały mobilizacyjne. W drugiej kolejności wzywani będą ci rezerwiści, którzy odbyli w przeszłości służbę wojskową, ale po jej zakończeniu nie nadano im przydziałów mobilizacyjnych. Udział w takich ćwiczeniach może zakończyć się dla nich otrzymaniem przydziału mobilizacyjnego. W trzeciej kolejności, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, wezwane na ćwiczenia mogą zostać te osoby, które w przeszłości bezpośrednio po odbyciu kwalifikacji wojskowej zostały przeniesione do zasobu rezerw bez odbycia jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego. O ich ewentualnym powołaniu jak też nadaniu przydziału mobilizacyjnego decydować będą potrzeby Sił Zbrojnych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2015-04-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2015-04-02


Ile kobiet oraz w jakich korpusach służy w Siłach Zbrojnych RP?

 

Według stanu na dzień 01.10.2014 r. w Siłach Zbrojnych RP zawodową służbę wojskową we wszystkich trzech korpusach osobowych pełniło 3 537 żołnierzy-kobiet.

 • korpus oficerski - 1146
 • korpus podoficerski - 725
 • korpus szeregowych - 1666

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-12-01
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-12-01


W jakim okresie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w 2015 roku ? Kogo dotyczy obowiązek stawienia się przed komisją?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U.2014 r., poz. 1595) przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 1996 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1991-95, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1991-96, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków,
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.
Treść roporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku znajduje sie na stronie BIP MON.
http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/rozne/2014/11/MP_2014_1595.pdf

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2014-11-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-11-18


Ile wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wpłynęło do MON w 2013 r.? W odpowiedzi na ile spośród złożonych wniosków udzielona została decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ?

W 2013 r. do Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęło 749 wniosków. Wydano 11 decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej zostały wydane ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych - 5 deczyji
 • ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych - 4 decyzje
 • brak przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego (wnioski dotyczyły informacji publicznej przetworzonej) - 2 decyzje.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2014-09-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-09-09


Czy mogę mieć nadany przydział mobilizacyjny jeśli nie pełniłem czynnej służby wojskowej?

Żołnierzom rezerwy, którzy nie odbywali lub nie pełnili czynnej służby wojskowej, przydziały mobilizacyjne z zasady nadaje się po odbyciu przez nich co najmniej krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych. W czasie tych ćwiczeń prowadzi się w niezbędnym zakresie szkolenie wojskowe oraz organizuje się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-08-29
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-08-29


Kto nadaje przydział mobilizacyjny?

Przydziały mobilizacyjne nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień żołnierzom rezerwy, którzy spełniają wymagane kryteria merytoryczne i formalne do zajmowania przewidzianych dla nich stanowisk, w tym przede wszystkim:

 1. posiadają właściwe wyszkolenie wojskowe lub kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności wojskowej, wynikającej z opisu stanowiska służbowego;
 2. spełniają wymogi dotyczące wieku i stanu zdrowia, określone w kryteriach uzupełniania .

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-08-22
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-08-22


Kto może być powołany na ćwiczenia rezerwistów?

Sprawa przedmiotowych ćwiczeń uregulowana jest między innymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

 

W myśl § 1 powyższego aktu prawnego, możliwe jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz planowanych do nadania takiego przydziału.

 

Jednak w celu uzyskania dodatkowych (szczegółowych) informacji w zakresie – czy będzie Pan powołany na ćwiczenia wojskowe? – powinien Pan się zwrócić do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdyż tylko ta instytucja jest powołana do administrowania rezerwami osobowymi i tam też znajduje wszelka dokumentacja dotycząca Pana osoby.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-08-07
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-08-07


Czy jako osoba cywilna mogę chodzić w mundurze?
Zakazu używania munduru wojskowego reguluje:

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1827) oraz
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 849)

W myśl § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części „…zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru lub jego części, pozbawionych oznak wojskowych, określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 11, 12, 16 i 17, przez młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolna i akademicka realizująca przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystości o charakterze patriotycznym…”

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-07-07
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-07-07


Mam przydział mobilizacyjny i chcę wyjechać za granicę, co powinienem zrobić?
Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział mobilizacyjny ma obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) o:

 1. zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 2. wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;
 3. adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna art. 53 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 461 z póź. zm.).

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-07-04
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-07-04


Jak uzyskać upoważnienie do przeprowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej?

Zasady prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej określa Decyzja nr 78/MON z 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON nr 4, poz. 26). Upoważnienia do przeprowadzenia badań wydaje Sekretarz Stanu w MON. Wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie badań należy przesłać do Sekretarza Stanu za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/spoleczne-problemy-sluzby/badania-spoleczne-upowaznienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-27


Jak postapić w przypadku utraty Książeczki Wojskowej?
W przypadku utraty Książeczki Wojskowej należy zgłosić się do macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o wydanie duplikatu.
Wymaganymi dokumentami są:

 1. dowód osobisty
 2. opłata skarbowa
 3. zdjęcie o wymiarach 3x4 cm

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2014-05-29
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2014-05-29


Kto jest weteranem?

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203) weteranem może być osoba, która brała udział (na podstawie skierowania), w działaniach poza granicami państwa w ramach przedsięwzięć o których mowa w art. 2 przez okres co najmniej 60 dni. Status ten będzie przysługiwał również osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu niezależnie od czasu spędzonego poza granicami kraju. Ustawa rozróżnia weteranów i weteranów poszkodowanych. Cały pakiet świadczeń materialnych dotyczy głównie tej drugiej grupy. I co najważniejsze, będą one przyznawane z mocy prawa, a nie decyzją ministra. Status weterana i weterana poszkodowanego (potwierdzony otrzymaniem legitymacji) na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW (w drodze decyzji administracyjnej), będzie nadawał Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef ABW w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. Taki status nie będzie przysługiwał osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań poza granicami państwa, np. skarbowe, oraz przestępstwa przeciwko Polsce.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2014-05-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-12


Gdzie można znaleźć informacje o terytorialnym zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień ?

Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych komend uzupełnień określa:

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2014-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-08