bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Weterani
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Mundur dla Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych.

 

Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o wydanie ubioru mundurowego do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Wniosek, o którym mowa wyżej, zawiera:

 1.  imię i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
 5. informację o posiadanym stopniu wojskowym.


Do wniosku dołącza się kopię:

 1. legitymacji potwierdzającej członkostwo w Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dokumentu potwierdzającego posiadany stopień wojskowy.


Ubiór mundurowy wydaje - dowódca jednostki budżetowej właściwy w sprawach zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek.

Dowódca jednostki budżetowej właściwy w sprawach zaopatrywania w dziale mundurowym zawiadamia niezwłocznie członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył wniosek, o którym mowa wyżej, o miejscu i terminie wydania ubioru mundurowego.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 895) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000895

 

WZÓR UBIORU MUNDUROWEGO Z KURTKĄ OFICERSKĄ I SPODNIAMI MUNDURU SŁUŻBOWEGO

 

WZÓR UBIORU MUNDUROWEGO Z KURTKĄ OFICERSKĄ I SPÓDNICĄ MUNDURU SŁUŻBOWEGO

 

WZÓR UBIORU MUNDUROWEGO Z PŁASZCZEM OFICERSKIM