bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Zakwaterowanie

Zgodnie z przepisami ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej statutowym obowiązkiem Agencja Mienia Wojskowego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową.

 

PRZYDZIAŁ KWATERY ALBO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO

Zgodnie z art. 21, żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane na jego wniosek w jednej z następujących form:

 1. przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
 2. przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 3. wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Przy czym:

 

Żołnierz służby stałej ma prawo wyboru jednej z trzech form zakwaterowania (art. 21 ust. 3), natomiast żołnierzowi służby kontraktowej (niezależnie od korpusu osobowego) w pierwszej kolejności prawo do zakwaterowania realizowane jest w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 4).

 

Dopiero w przypadku braku możliwości przydziału przez Agencję kwatery lub lokalu mieszkalnego, żołnierz służby kontraktowej ma prawo wyboru skorzystania z jednej z dwóch pozostałych form zakwaterowania tj. przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej albo wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 na wniosek żołnierza zawodowego poświadczony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, dyrektor oddziału regionalnego właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową, wydaje decyzję o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Prawo do zakwaterowania poprzez przydział kwatery lokalu mieszkalnego może zostać zrealizowane w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

 

Miejscowością pobliską (art. 1a pkt 7) jest miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza zgodnie z rozkładem jazdy dwóch godzin, w obie strony łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania.

 

Jeśli brak jest możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe.

 

W przypadku zaistnienia możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego informuje o tym żołnierza i za jego zgodą wyrażoną na piśmie, przydziela kwaterę albo inny lokal mieszkalny. Jeżeli żołnierzowi zawodowemu wypłaca się świadczenie mieszkaniowe, przydzielenie kwatery albo innego lokalu mieszkalnego może nastąpić po upływie miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego od dnia poinformowania żołnierza o możliwości zakwaterowania. Termin ten za zgodą żołnierza może zostać skrócony.

 

Żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, jeżeli on lub jego małżonek (art. 21 ust. 6):

 1. otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
 2. otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
 3. nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 4. otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36);
 5. nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

Wyjątek od tej zasady stanowi art. 21 ust. 10 zgodnie z którym prawo do zakwaterowania realizowane w formie przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przysługuje żołnierzowi zawodowemu, jeżeli on lub jego małżonek w miejscowości, w której pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej nie skorzystał z uprawnień, o których mowa wyżej, albo on lub jego małżonek nie posiada w tej miejscowości lokalu mieszkalnego wybudowanego lub nabytego z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej.

 

Należne normy powierzchni użytkowej podstawowej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego:

 1. Zgodnie z art. 26 ustawy przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny.
 2. Norma powierzchni użytkowej podstawowej, która przysługuje żołnierzowi z jednego tytułu, wynosi 8-12 m2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2.

Jeśli oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi, przy ustalaniu powierzchni uwzględnia się normę korzystniejszą.

Ponadto przy przydziale kwatery zalecana jest struktura w zależności od liczby członków rodziny:

 1. dla żołnierza samotnego - 1 pokój + kuchnia lub aneks kuchenny,
 2. dla rodziny 2 osobowej - 2 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
 3. dla rodziny 3 osobowej - 3 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
 4. dla rodziny 4 osobowej lub większej - 3 lub 4 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny.

Członkami rodziny żołnierza zawodowego, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej, są:

 1. małżonek;
 2. wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi", do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba, że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego.

Żołnierzowi zawodowemu, który zawarł związek małżeński, przyznaje się dodatkową powierzchnię użytkową podstawową w wysokości jednej normy, jeżeli on i małżonek nie posiadają dzieci.

Żołnierzowi zawodowemu, na wniosek lub za jego pisemną zgodą, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić kwaterę albo inny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej podstawowej mniejszej albo do 20 m2 większej niż wynikająca z przysługujących norm, o ile taka kwatera albo lokal mieszkalny nie jest niezbędny na zakwaterowanie żołnierza zawodowego o większej liczbie przysługujących mu norm.

 

WAŻNE!!!

 

Żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza (art. 24 ust. 5).

 

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi (art. 21 ust.7):

 1. jednemu z małżonków przysługuje prawo do zakwaterowania realizowane w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego,
 2. a drugiemu w formie przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej bądź wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

W przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, prawo do zakwaterowania będzie realizowane w formie przydziału miejsc w internacie albo kwaterze internatowej bądź w formie wypłaty świadczeń mieszkaniowych. Małżonkowie wybierają, na ich wniosek, formę realizowania prawa do zakwaterowania.

Przeniesienie żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej, dyspozycji lub wyznaczenie na stanowisko służbowe w innej miejscowości:

 

Żołnierz ma prawo nadal zajmować kwaterę albo inny lokal mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, nie dłużej jednak niż do dnia:

 1. w którym kolejna decyzja o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna albo odmowy przyjęcia przydzielonej kolejnej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
 2. ostatniego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje wypłata świadczenia mieszkaniowego;
 3. zwolnienia z czynnej służby wojskowej.

 

UTRATA UPRAWNIEŃ DO ZAKWATEROWANIA:

 

W przypadku odmowy przyjęcia kwatery (lokalu mieszkalnego) żołnierz służby kontraktowej z dniem złożenia takiego oświadczenia traci prawo do zakwaterowania (w tym do miejsca w internacie, kwaterze internatowej oraz otrzymania świadczenia mieszkaniowego), przez okres zajmowania danego stanowiska służbowego, chyba, że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania (art. 21 ust. 5).

Natomiast nie przewiduje się negatywnych konsekwencji w tym zakresie w stosunku do żołnierzy służby stałej.

 

Ponadto żołnierz zawodowy traci prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełni służbę przez czas pełnienia tej służby, jeżeli:

 1. wynajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzieloną kwaterę albo inny lokal mieszkalny, nie zamieszkuje w niej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, z przyczyn niewynikających ze stosunku służby lub innych niezależnych od niego;
 2. używa lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej
 3. w sposób sprzeczny z decyzją o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
 4. wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo obowiązującym w tym zakresie regulaminom w internacie albo w kwaterze internatowej, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub miejsc w internacie albo kwaterze internatowej;
 5. zajmuje lokal mieszkalny przydzielony na podstawie art. 38 i nie uiszcza pełnych opłat za używanie kwatery lub pełnych opłat pośrednich z tytułu zajmowania kwatery przez łączny okres dłuższy niż trzy miesiące.

W takich przypadkach dyrektor oddziału regionalnego wzywa żołnierza do zaniechania naruszeń, określając trzydziestodniowy termin realizacji, a w przypadku niezastosowania się do wezwania wydaje decyzję o utracie prawa do zakwaterowania w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, przez czas pełnienia tej służby. Utrata prawa do zakwaterowania następuje z dniem, w którym decyzja staje się ostateczna.

 

ROZKWATEROWANIE PO ROZWODZIE

 

Ustawa przewiduje dwa różne tryby postępowania w przypadku rozwodu żołnierza zajmującego lokal mieszkalny w zależności od tego, czy żołnierz posiada dzieci, czy też nie:

a) gdy żołnierz posiada dziecko Agencja Mienia Wojskowego dokonuje rozkwaterowania w ten sposób, że:

 • żołnierzowi wydawana jest decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z uwzględnieniem przysługujących norm, według stanu z dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód;
 • z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawniony do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny zasób mieszkaniowy internatowy;
 • byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka wzywa się do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji

b) gdy żołnierz nie posiada dzieci:

 • żołnierzowi wydawana jest decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z uwzględnieniem przysługujących norm, według stanu z dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód;
 • były małżonek zobowiązany jest w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód opróżnić lokal mieszkalny, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

Przy czym byłemu małżonkowi nieposiadającemu lub niewychowującemu dziecka, który jest osobą: w ciąży, niepełnosprawną, ubezwłasnowolnioną, obłożnie chorą, emerytem bądź rencistą przysługuje , na podstawie wyroku sądowego, lokal socjalny od gminy.

 

Rozkwaterowanie przysługuje tylko żołnierzom zawodowym, a nie przykładowo emerytom wojskowym.

 

PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE (KWATERZE INTERNATOWEJ)

 1. NIEODPŁATNE zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową (art. 53).
 2. ODPŁATNIE z zakwaterowania będą mogli korzystać (art. 53a):
 • żołnierze, których prawo do zakwaterowania zostało zrealizowane w sposób o którym mowa w art. 21 ust. 6 (np. otrzymali ekwiwalent w zamian za rezygnację z kwatery, odprawę mieszkaniową, wykupili lokal z zasobów Agencji itd.), w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej,
 • pracownicy wojska,
 • dzieci żołnierzy lub pracowników wojska pobierające naukę poza miejscowością zamieszkania.

O ile miejsce w internacie albo kwaterze internatowej nie będzie potrzebne na zakwaterowanie uprawnionych żołnierzy zawodowych.

Normy powierzchni użytkowej podstawowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przysługujące żołnierzom zawodowym w zależności od korpusu osobowego:

 1. od 7 do 10 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) włącznie,
 2. od 8 do 12 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) włącznie,
 3. od 10 do 15 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie,
 4. od 12 do 18 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
 5. od 15 do 20 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
 6. od 20 do 25 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie.

Żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna. Niemniej za powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona powyżej żołnierz ponosić będzie opłatę w pełnej wysokości.

 

WAŻNE!!!

 

Zakwaterowanie w internacie lub w kwaterze internatowej przysługuje żołnierzowi zawodowemu bez członków rodziny.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-01 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-01 16:01