bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Szkolenie za granicą

Żołnierze zawodowi i pracownicy resortu obrony narodowej mogą podwyższać swoje kwalifikacje, także za granicą.

Na studia i kursy za granicą kierują:

  1. Minister Obrony Narodowej - w przypadku oficerów zawodowych zajmujących lub przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane od stopnia etatowego pułkownika (komandora) i wyższych stopni wojskowych;
  2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - w przypadku żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe zaszeregowane do pozostałych stopni etatowych, na wniosek organu uprawnionego do wyznaczenia na stanowisko służbowe oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych na wniosek lub za zgodą rektora – komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.

Za koordynację procesu kształcenia, w odniesieniu do studiów i kursów za granicą, odpowiada Departament Kadr.

Żołnierze zawodowi i pracownicy resortu obrony narodowej kierowani są na następujące formy doskonalenia zawodowego: studia podyplomowe, uzupełniające studia magisterskie, kursy specjalistyczne, staże, kursy w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Wykaz kandydatów na uzupełniające studia magisterskie oraz studia podyplomowe za granicą powinien być przesłany do Departamentu Kadr najpóźniej do 30 września każdego roku, zaś na kursy specjalistyczne - do 31 października każdego roku.

Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska kierowani są między innymi do: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Włoch, Austrii, Niemiec, Turcji, Republiki Węgierskiej, Grecji, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Estonii.

Procedura kwalifikacyjna zakłada, że przełożeni niezwłocznie po przeprowadzonym procesie opiniowania i weryfikacji prognozy bliższej przesyłają zgłoszenie żołnierzy kierowanych na naukę za granicą, sporządzone w formie wykazu imiennego do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

W Departamencie Kadr następuje kwalifikacja i weryfikacja kandydatów na przedmiotowe formy szkolenia pod względem:

  1. ustalenia czy indywidualna prognoza przebiegu służby wojskowej przewiduje wyznaczenie na stanowisko, na którym ukończenie nauki, zawartej w zgłoszeniu jest wymagane;
  2. konieczność podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji wynikające z Karty Opisu Stanowiska Służbowego (KOSS).

Na naukę za granicą należy kierować najlepszych żołnierzy zawodowych, osiągających bardzo dobre wyniki w dotychczasowej służbie, z perspektywami objęcia wyższego stanowiska, na którym są wymagane określone kwalifikacje. Kandydaci na studia podyplomowe i uzupełniające studia magisterskie powinni posiadać dobrą znajomość języka obcego na poziomie, co najmniej 3333 według kryteriów STANAG 6001. Natomiast na pozostałe formy doskonalenia zawodowego, kryteria językowe są określone w nadesłanych ofertach szkoleniowych.

Departament Kadr oczekuje, że dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych wytypują na wszystkie formy doskonalenia zawodowego realizowane w USA, Wielkiej Brytanii i Francji po kilku kandydatów na każde miejsce, ze wskazaniem kandydata głównego. Zaleca się ponadto, by kadrę przewidzianą do wyjazdu za granicę objąć jeszcze dodatkowym, uzupełniającym szkoleniem językowym w ośrodkach szkolenia rodzajów sił zbrojnych. Kandydaci wytypowani na szkolenie do USA, Wielkiej Brytanii i Francji zdają egzamin językowy w ambasadzie danego kraju.

Aby wyjechać na studia i kursy do USA trzeba uzyskać na egzaminie sprawdzającym z języka angielskiego (ECL) od 70 do 85 punktów na 100 możliwych, jednakże, należy mieć na uwadze fakt, że język angielski jest tylko narzędziem w szkoleniu. Brana jest również pod uwagę zbieżność zajmowanego stanowiska służbowego z profilem tematycznym kursu. Na ogół polscy żołnierze są najpierw kierowani na 9 tygodniowe szkolenie językowe do Lackland. Ponadto od kandydatów, zwłaszcza na niektóre kursy specjalistyczne w szkołach natowskich, wymaga się posiadanie certyfikatu dostępu do informacji o określonej klauzuli tajności. Kandydaci nie mogą być notowani w Krajowym Rejestrze Karnym, ani nie może być prowadzone przeciwko nim postępowanie karne lub dyscyplinarne. Wszystkie osoby kierowane na doskonalenie zawodowe za granicę powinny posiadać wojskowy dokument tożsamości (ID). Studia i kursy zagraniczne trwają od 1 tygodnia do nawet dwóch lat - w przypadku uzupełniających studiów magisterskich.

Żołnierza skierowanego na kurs specjalistyczny lub staż przed objęciem wyższego lub równorzędnego stanowiska służbowego trwający dłużej niż sześć miesięcy, przenosi się do rezerwy kadrowej”. W przypadku odbywania studiów, kursu specjalistycznego, szkolenia, stażu na potrzeby aktualnie zajmowanego stanowiska służbowego, żołnierza nie przenosi się do rezerwy kadrowej, bez względu na czas trwania studiów, kursu, szkolenia lub stażu.

Przed skierowaniem żołnierza zawodowego albo kandydata na żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą, której koszt przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, organ uprawniony do skierowania na naukę zawiera umowę, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy pragmatycznej.

Żołnierze na studiach lub kursach zawodowych za granicą otrzymują dodatkowo - oprócz uposażenia w kraju - stypendium.

Każdorazowo po zakończeniu szkolenia po powrocie do kraju uczestnicy składają w terminie do 2 tygodni, rozliczenie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z jego przebiegu.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-08 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-08 11:26