bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Praca zarobkowa

Zgodnie z art. 56 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ISAP


1. Żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej.


2. Za pracę zarobkową uważa się pracę świadczoną osobiście:

  • w ramach stosunku pracy;
  • na podstawie innego tytułu, jeżeli praca jest wykonywana przez okres dłuższy niż jeden miesiąc.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, może zezwolić żołnierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli:

  • nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych przez żołnierza;
  • wpływa na podwyższenie jego kwalifikacji;
  • nie narusza prestiżu żołnierza zawodowego;
  • prowadzona działalność gospodarcza lub działalność podmiotu, u którego będzie świadczona praca, nie dotyczy wyrobów, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych oraz dostaw, robót budowlanych i usług, przeznaczonych na zamówienie jednostek wojskowych.

3a. Praca zarobkowa nie może być wykonywana przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę oraz jednostce wojskowej bezpośrednio podległej, z zastrzeżeniem ust. 3b.

 

3b. Żołnierz zawodowy może wykonywać pracę zarobkową w tej samej lub podległej jednostce wojskowej, w której pełni służbę, niebędącej jednostką budżetową, na podstawie innej niż umowa o pracę.

 

4. Dowódca jednostki wojskowej w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust.3, może cofnąć zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej.