bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Emerytura Wojskowa

Emerytura dla żołnierza, który pozostawał w służbie przed dniem 31 grudnia 2012 r. wynosi 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim i wzrasta o:

 • 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby wojskowej
 • 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok urlopu wychowawczego, nie więcej jednak niż łącznie 3 lata,
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok urlopu wychowawczego powyżej 3 lat.

Pełna emerytura wojskowa wynosi maksymalnie 75 % podstawy wymiaru i przysługuje po 29 latach służby.

 

Pełnienie służby w szczególnych warunkach powoduje zwiększenie emerytury o 2% lub 1% podstawy jej wymiaru za każdy rok tej służby.

 

Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojeimych.

 

Wysługa emerytalna żołnierzy, którzy rozpoczęli pełnienie służby przed dniem 31 grudnia 1998 r. wzrasta dodatkowo o:

 • 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów;
 • 1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy;
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.

 

Doliczenie do wysługi emerytalnej okresów opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przypadających po zwolnieniu ze służby następuje, jeżeli:

 • emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru,
 • emeryt ukończył 55 lat życia — mężczyzna i 50 lat życia — kobieta albo stał się inwalidą.

 

W przypadku żolnierzy przyjętych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., emerytura wojskowa będzie ustalona wyłącznie za okres służby wojskowej.

 

Podstawę wymiaru wojskowej emerytury dla żołnierzy zawodowych stanowi uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, w którego skład wchodzi:

 • uposażenie zasadnicze według stanowiska służbowego,
 • dodatek za długoletnią służbę wojskową,
 • dodatki o charakterze stałym,
 • 1/12 dodatkowego uposażenia rocznego.

Żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r. emerytura przysługuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

 • osiągnięciu wieku 55 lat;
 • posiadaniu stażu służby 25 lat w wysokości 60% podstawy wymiaru.

W przypadku posiadania 25-lat służby bez wymaganego wieku 55 lat życia, prawo do emerytury żołnierz nabywa w dniu osiągnięcia tego wieku, jedynie w przypadku, gdy zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z:

 • ustaleniem przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby,
 • upływem terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy,
 • niewyznaczeniem na stanowisko slużbowe wczasie pozostawania w rezerwie kadrowej,
 • niewyznaczeniem na stanowisko służbowe na kolejną kadencję,
 • zaistnieniem potrzeb Sił Zbrojnych — za pisemną zgodą żołnierza.

Emerytura za 25 lat służby wynosi 60% podstawy wymiaru i wzrasta o:

 • 3% za każdy dalszy rok tej służby,
 • 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojermych.

Pełna emerytura wynosi maksymalnie 75 % podstawy wymiaru. Natomiast podstawę wymiaru świadczenia stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez żołnierza.

 

W przypadku niewskazania przez żołnierza kolejnych lat kalendarzowych podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby.