bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Służba zawodowa
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Doskonalenie zawodowe

 

Zasady i tryb:

 1. udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, formę, zakres i wysokość pomocy oraz sposób jej ustalania i tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza zawodowego wydatków objętych pomocą;
 2. kierowania żołnierzy zawodowych na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach; odwołania ze studiów lub z nauki w szkole wojskowej albo niewojskowej oraz ze stażu, z kursu lub ze specjalizacji w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach;
 3. wzory umów,

określa - rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych

 

System doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych składa się z dwóch kategorii form doskonalenia zawodowego, tj:

 1. studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do objęcia stanowiska służbowego o wyższym stopniu etatowym, których zasadniczym celem jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej, a także nabycie kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na wyższym stanowisku służbowym.
 2. kursy doskonalące – uzupełniające wiedzę i przygotowujące do pełnienia obowiązków służbowych na konkretnym stanowisku służbowym określonym w karcie opisu danego stanowiska służbowego. Kursy te organizowane są w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowo w systemie doskonalenia zawodowego oficerów przyjęto, iż zasadniczo kursy kwalifikacyjne będą realizowane w „pionach funkcjonalnych”: dowódczym, sztabowym, zabezpieczenia i szczególnym jako charakterystycznych dla wykonywanych zadań na stanowiskach służbowych w przywiązaniu do poszczególnych stopni etatowych.

 

Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w systemie doskonalenia zawodowego podoficerów, które jest realizowane w oparciu o trzy kursy kwalifikacyjne, z czego dwa pierwsze, są realizowane w czterech pionach funkcjonalnych (dowódczym, sztabowym, zabezpieczenia oraz szczególnym) oraz kursy doskonalące organizowane w zależności od potrzeb.

 

Rozwiązania te mające głównie na celu zapewnienie właściwej rekrutacji, selekcji i racjonalnego wykorzystania zasobów kadrowych profesjonalnych Sił Zbrojnych, zostały uwzględnione w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

 

 

Doskonalenie zawodowe oficerów

Zasadniczym celem studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, adresowanych do oficerów jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją procesów decyzyjnych na poszczególnych stanowiskach służbowych. Każdy oficer, by objąć stanowisko służbowe zaszeregowane do wyższego stopnia etatowego, w zależności od oceny z opinii służbowej i prognozy służbowej, musi ukończyć przypisane do tego stanowiska szkolenie kursowe lub studia.

 

Uwzględniając zakres wiedzy niezbędny do opanowania przez kandydatów na wyższe stanowiska służbowe w systemie doskonalenia zawodowego dla oficerów przygotowano:

 • Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, trwające 10 miesięcy, na które są kierowani oficerowie w stopniu pułkownika, przewidziani do objęcia stanowisk generalskich w Siłach Zbrojnych RP. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy z obszaru strategii obronnej oraz bezpieczeństwa państwa.
 • Podyplomowe Studia Operacyjno - Strategiczne oraz Podyplomowe Studia Dowódczo – Sztabowe, trwające 10 miesięcy, których treści programowe przygotowują do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego pułkownik. Na studia są kierowani oficerowie, którzy nie ukończyli studiów podyplomowych, a są przewidziani do objęcia stanowisk dowódców, szefów zarządów (oddziałów) w Sztabie Generalnym WP, Dowództwie Operacyjnym, dowództwach RSZ oraz departamentach MON. Celem tych studiów jest uzyskanie wymaganego wykształcenia do wyznaczenia na kolejne stanowisko służbowe oraz zapoznanie z wiedzą operacyjną i strategiczną z obszaru strategii obronnej państwa.
 • Wyższy Kurs Operacyjno - Strategiczny, trwający 6 miesięcy, którego treści programowe przygotowują do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego pułkownik. Na kurs są kierowani oficerowie, którzy ukończyli studia podyplomowe poza akademiami wojskowymi lub posiadają stopień naukowy doktora, a są przewidziani do objęcia stanowisk dowódców, szefów zarządów (oddziałów) w Sztabie Generalnym WP, Dowództwie Operacyjnym, dowództwach RSZ oraz departamentach MON. Celem tego kursu jest zapoznanie z wiedzą operacyjną i strategiczną z obszaru strategii obronnej państwa.
 • Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownik, trwające do 3 miesięcy realizowane są w Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej. Kursy te są prowadzone w pionach funkcjonalnych:
 1. dowódczym dla oficerów przewidzianych do objęcia stanowiska dowódcy batalionu (równorzędnego);
 2. sztabowym dla oficerów przewidzianych do objęcia stanowisk w sztabach zarządów (oddziałów) w Sztabie Generalnym WP, Dowództwie Operacyjnym, dowództwach RSZ oraz departamentach MON i administracji wojskowej.
 • Wyższe Kursy poziomu taktyczno – operacyjnego, trwające do 6 miesięcy, są przeznaczone dla oficerów przed objęciem stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego major, którzy posiadają wykształcenie drugiego stopnia uzyskane poza akademiami wojskowymi lub nie posiadają wiedzy specjalistycznej z tego zakresu. Kursy te realizowane przez Akademię Obrony Narodowej i Akademię Marynarki Wojennej zapewniają nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych na poziomie taktyczno - operacyjnym. Natomiast prowadzone na kierunkach technicznych przez Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Marynarki Wojennej przygotowują do wykonywania obowiązków na stanowiskach technicznych w logistyce wojskowej.
 • Kursy kwalifikacyjne dla oficerów przewidzianych na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznik oraz kapitan trwające do 2 miesięcy, realizowane są w pionach funkcjonalnych dla kandydatów na stanowiska:
 1. dowódcze,
 2. sztabowe,
 3. zabezpieczenia,
 4. wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych.
 • Kursy dla oficerów młodszych przewidzianych do objęcia stanowiska o wyższym stopniu etatowym realizowane są w uczelniach wojskowych z wykorzystaniem bazy szkoleniowej centrów szkolenia RSZ.

Formy kwalifikacyjne doskonalenia zawodowego oficerów SZ RP.

 

 

Doskonalenie zawodowe podoficerów

Zasadniczym celem kursów kwalifikacyjnych, adresowanych do podoficerów jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, mając na uwadze misję, jaką spełniają siły zbrojne w systemie obronności państwa, treści kształcenia i szkolenia przygotowują także do realizacji zadań w czasie misji pokojowych i stabilizacyjnych.Rozwój zawodowy podoficera zawodowego oparty jest o trzy kursy kwalifikacyjne, które będą uprawniać go do objęcia kolejnych stanowisk służbowych zaszeregowanych do wyższych stopni etatowych w korpusie podoficerów zawodowych.

Uwzględniając zakres wiedzy niezbędny do opanowania w ramach kursów kwalifikacyjnych na stanowiska etatowe podoficerów wprowadzono:

 • Kurs kwalifikacyjny na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego starszy chorąży sztabowy - kurs najbardziej prestiżowy dla podoficerów, trwający 2 miesiące, na który są kierowani podoficerowie w stopniu etatowym starszy chorąży, przewidziani do objęcia stanowisk służbowych w Siłach Zbrojnych RP (brygadach, dywizjach, korpusach, sztabach, szkolnictwie wojskowym). Celem tego kursu jest pogłębienie wiedzy z obszaru teorii oraz praktyki dowodzenia i kierowania, pracy liniowej i sztabowej. Kurs ten jest realizowany w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych dla podoficerów wszystkich korpusów osobowych.
 • Kursy kwalifikacyjne na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego młodszy chorąży, trwające do 2 miesięcy, na które są kierowani podoficerowie w stopniu etatowym starszy sierżant, przewidziani do objęcia stanowisk dowódczych, sztabowych, zabezpieczenia i wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych. Uzyskane kwalifikacje przygotowują do wykonywania obowiązków na stanowiskach służbowych od stopnia etatowego młodszy chorąży do starszy chorąży w Siłach Zbrojnych RP (brygadach, dywizjach, korpusach, sztabach, szkolnictwie wojskowym). Celem tego kursu jest zdobycie wiedzy z obszaru teorii i praktyki dowodzenia i kierowania, pracy liniowej i sztabowej oraz techniczno-specjalistycznej. Kursy te są realizowane w szkołach podoficerskich RSZ odpowiednio dla poszczególnych korpusów osobowych.
 • Kursy kwalifikacyjne na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego plutonowy, trwające do 2 miesięcy, na które są kierowani podoficerowie w stopniu etatowym starszy kapral, przewidziani do objęcia stanowisk dowódczych, sztabowych, zabezpieczających i wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych. Uzyskane kwalifikacje przygotowują do wykonywania obowiązków na stanowiskach służbowych od stopnia etatowego plutonowy do starszy sierżant w jednostkach wojskowych. Celem tego kursu jest zdobycie wiedzy z obszaru teorii i praktyki dowodzenia i kierowania, pracy liniowej i sztabowej w obszarze organizacji procesu szkolenia i wychowania na poziomie pododdziału. Kursy te są realizowane w szkołach podoficerskich RSZ odpowiednio dla poszczególnych korpusów osobowych.

Formy kwalifikacyjne doskonalenia zawodowego podoficerów SZ RP.

 

Doskonalenie zawodowe szeregowych

 

Fot. mjr Michał Romańczuk

Szeregowi zawodowi po ukończeniu służby kandydackiej podpisują kontrakt na pełnienie służby terminowej. W trakcie pełnienia służby terminowej (do czterech lat) szeregowi zawodowi mogą (wg potrzeb Sił Zbrojnych RP) uczestniczyć w systemie kursów doskonalących, których głównym celem jest zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku i w miarę możliwości uznawanych w cywilu. Realizacja tego systemu jest prowadzona głównie w oparciu o centra i ośrodki szkolenia RSZ.

Dopuszcza się możliwość kształcenia w cywilnych ośrodkach szkolenia, ale tylko w przypadku braku możliwości kształcenia danej specjalności w systemie szkolnictwa wojskowego.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-08 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-08 16:50