bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Narodowe Siły Rezerwowe
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Wiadomości ogólne
Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony narodowej rozpoczęło tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych. W ich skład wchodzą ochotnicy: żołnierze rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, byli żołnierze zawodowi oraz osoby po odbyciu służby przygotowawczej.


Narodowe Siły Rezerwowe są utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie jednostek w sytuacjach kryzysowych - i w tym sensie nie staną się one oddzielną formacją. Podstawą powstania zobowiązania jest kontrakt, podpisywany z MON na okres od 2 do 6 lat. Odpowiednio wyszkoleni żołnierze rezerwy-ochotnicy otrzymują przydział kryzysowy, który oznacza zaliczenie ich do Narodowych Sił Rezerwowych. Po podpisaniu kontraktu ochotnik nadal wykonuje swoją pracę, a do jednostki wzywany jest na ćwiczenia rotacyjne oraz w sytuacjach kryzysowych wymagających jego obecności. Pracodawca żołnierza rezerwy może liczyć na zrekompensowanie strat powstałych z powodu jego nieobecności.

Ochotnik, który zgłosi się
do NSR,
ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez
wojsko ćwiczeniach.

Fot. mjr Michał Romańczuk


Dla osób, które chciałyby zapoznać się z zasadami tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, oraz tych, którzy rozważają wstąpienie do nich, zamieszczamy - opracowane przez Zespół ds. Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP Sztabu Generalnego WP - Vademecum Narodowych Sił Zbrojnych.

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • Ochrona stosunku pracy;
 • Gwarancja stabilności zawodowej;
 • Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
 • Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pomoc edukacyjna:

 • Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
 • Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
 • Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

Świadczenia zdrowotne:

 • Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
 • Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Należności finansowe:

 • Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej;
 • Zwrot kosztów dojazdu, dodatek motywacyjny, prawo do nagród;
 • Rekompensata utraconych zarobków.

Świadczenia w naturze:

 • Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
 • Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

Prestiż służby w rezerwie:

 • Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:08