bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Wiadomości ogólne o służbie BHP

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy został powołany z dniem 1 stycznia 2007r., jako komórka wewnętrzna Departamentu Administracyjnego podlega bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Administracyjnego MON. Zadaniem zespołu jest zapewnienie prawidłowej realizacji oraz przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników nie będących członkami tego korpusu  zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie, oraz żołnierzy zawodowych i pracowników kierowanych do pełnienia służby (pracy) poza granicami państwa w Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ataszatach Obrony.

Do zakresu Służby BHP należy:

 1. Planowanie i przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
 2. Bieżące informowanie przełożonych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania;
 3. Sporządzanie i przedstawianie rocznych sprawozdań w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy;
 4. Przedstawianie propozycji w zakresie inwestycji, remontów oraz modernizacji infrastruktury Ministerstwa zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także opiniowanie dokumentacji w tym zakresie;
 5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowych lub remontowanych obiektów i pomieszczeń, mających wpływ na warunki pracy oraz bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników;
 6. Opracowywanie projektów decyzji, dokumentów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji, itp. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udział przy ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy żołnierzy i pracowników Ministerstwa;
 8. Uczestniczenie w pracach Komisji ds. BHP w Ministerstwie oraz doradztwo i popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 9. Prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla żołnierzy zawodowych Ministerstwa oraz w strukturach poza granicami państwa, a także żołnierzy będących w rezerwie kadrowej i dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;
 10. Prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników i żołnierzy;
 11. Udział w ocenie ryzyka zawodowego oraz organizowaniu stanowisk pracy z monitorami ekranowymi i dla osób niepełnosprawnych;
 12. Prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie niezbędnych dokumentów i rejestrów dotyczących:
  a) wypadków przy pracy,
  b) chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  c) wyników badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
  d) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 13. Współpraca i współdziałanie z:
 • właściwymi komórkami wewnętrznymi – w zakresie organizowania szkoleń dla pracowników Ministerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • laboratoriami – w zakresie dokonywania niezbędnych badan i pomiarów czynników szkodliwych,
 • organizacjami związkowymi i inspekcją pracy - w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy;

Szczegółowych informacji w sprawach związanych ze Służbą BHP udzielają pracownicy zespołu:

 

Kierownik Zespołu tel. /fax +48 261 840 099
Starszy specjalista ds. żołnierzy zawodowych tel. + 48 261 874 110
Starszy specjalista ds. pracowników cywilnych tel. + 48 261 874 091
   
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-01 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-01 12:20