bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ustawy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Ustawy

Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. poz. 1789)
strona ISAP

 

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
strona ISAP

 

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
strona ISAP

 

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
strona ISAP

 

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
strona ISAP

 

Ustawa o dyscyplinie wojskowej

strona ISAP

 

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

strona ISAP

 

Ustawa o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
strona ISAP

 

USTAWA z dnia 3 października 1992 r.o przysiędze wojskowej (Dz.U.1992 r, nr 77, poz.386)

strona ISAP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U.2017 r., poz. 2149)


strona ISAP

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U.2017 r., poz. 1950)

strona ISAP


USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 937)

strona ISAPObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2017 r., poz. 1978)
strona ISAP

 
Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

strona ISAP

Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

strona ISAP

Ustawa Prawo o ustroju sądów wojskowych

strona ISAP

Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

strona ISAP

Ustawa o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

strona ISAP

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

strona ISAP

Ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
strona ISAP