bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Instytucje kultury
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Rejestr

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Pobierz

 

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), na podstawie załącznika do ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Opłat z tytułu udostępniania danych zawartych w rejestrach instytucji kultury należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr rachunku bankowego: 85 1030 1508 0000 0005 5002 8018.


Wytwarzający/Odpowiadający: Marek Graf Czas wytworzenia: 2012-10-17 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-07-14 09:14