bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych jest właściwy w zakresie organizacji współpracy międzynarodowej resortu, a w szczególności: wojskowej współpracy dwustronnej i wielostronnej, realizacji zadań związanych z udziałem przedstawicieli resortu w misjach organizacji międzynarodowych, protokolarnego zabezpieczenia międzynarodowych kontaktów osób, o których mowa w § 4 ust. 1, organizowania i kierowania działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, a także reprezentowania resortu w stosunku do korpusu attachés obrony akredytowanychw Rzeczypospolitej Polskiej oraz opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów międzynarodowych zawieranych w bieżącej działalności resortu oraz projektów umów międzynarodowych przygotowywanych przez inne organy państwowe.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. opracowywanie założeń i koncepcji do współpracy wojskowej z zagranicą, jej planowanie i koordynacja oraz analizowanie i przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;
 2. merytoryczne przygotowywanie wizyt i spotkań Ministra z partnerami zagranicznymi;
 3. protokolarna obsługa wizyt i spotkań osób, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz uroczystości określonych protokołem;
 4. koordynowanie współpracy resortu z instytucjami międzynarodowymi oraz innymi państwami w zakresie udziału Sił Zbrojnych w misjach poza granicami kraju;
 5. przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych prawem krajowym do udziału Sił Zbrojnych w misjach międzynarodowych oraz przygotowywanie udziału i monitorowanie działalności polskich obserwatorów wojskowych w misjach międzynarodowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);
 6. opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów umówm i porozumień międzynarodowych oraz innych dokumentów dotyczących udziału Sił Zbrojnych w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych, w szczególności:
  a) zarządzeń, decyzji, wytycznych i instrukcji,
  b) wniosków Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie jednostek wojskowych lub o przedłużenie okresu użycia jednostek wojskowych, opracowywanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510);
 7. organizowanie i kierowanie działalnością ataszatów obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentowanie resortu w stosunku do korpusu attachés obrony akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. organizowanie i prowadzenie szkolenia kandydatów do obejmowania stanowisk w ataszatach obrony w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:55