bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Wojskowej Służby Zdrowia

Departament Wojskowej Służby Zdrowia odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej oraz systemu orzecznictwa lekarskiego, a także sprawuje nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytutami badawczymi wojskowej służby zdrowia (IB). Celem Departamentu jest stworzenie warunków do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie na rzecz pełniących służbę, zatrudnionych oraz weteranów i weteranów poszkodowanych.


Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. wyznaczanie kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie;
 2. określenie standardów ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, wytwarzania, przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz osłony sanitarno-higienicznej i weterynaryjnej w resorcie;
 3. przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie oraz monitorowanie regulacji prawnych z tego obszaru;
 4. sprawowanie nadzoru formalno-prawnego, właścicielskiego, finansowego oraz merytorycznego nad IB, podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie SPZOZ oraz spółek kapitałowych;
 5. przygotowywanie i prowadzenie procesu tworzenia, reorganizacji, likwidacji, przekazywania poza resort oraz przekształcania w spółki kapitałowe podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Minister;
 6. określanie wymagań w zakresie: organizacji, warunków i trybu wykonywania zadań przez organy wojskowej inspekcji sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej;
 7. sprawowanie funkcji koordynatora działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w obszarze ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, z wyłączeniem procedur przetargowych;
 8. określanie wymagań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego, przebiegu służby w korpusie osobowym medycznym oraz zlecanie zadań z tego obszaru;
 9. projektowanie działań przewidzianych do realizacji przez konsultantów krajowych do spraw obronności, konsultantów wojskowych służby zdrowia w dziedzinachmedycyny, farmacji i ratownictwa medycznego;
 10. opracowywanie programów zdrowotnych i psychologicznych oraz profilaktycznych, wdrażanie ich oraz monitorowanie realizacji;
 11. przygotowywanie propozycji – nakładanych przez Ministra na SPZOZ i IB – zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nadzór nad ich realizacją;
 12. organizacja służby zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie;
 13. tworzenie warunków do funkcjonowania systemu orzecznictwa wojskowych komisji lekarskich.”
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-08 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2015-04-02 10:35