bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych jest właściwy w zakresie prowadzenia spraw dotyczących wojskowego systemu emerytalnego, systemu pomocy rekonwersyjnej, systemu zabezpieczenia socjalnego żołnierzy, wypracowywania kierunków i realizacji polityki zatrudnieniowo-płacowej w zakresie pracowników wojska. Planuje i nadzoruje realizację dochodów oraz wydatków budżetowych wyodrębnionych dla organu planującego - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, koordynuje i realizuje zadania w zakresie weteranów oraz weteranów poszkodowanych, wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Podsekretarza Stanu sprawującego bieżący nadzór nad Wojskową Agencją Mieszkaniową, koordynuje przedsięwzięcia w zakresie wypoczynku krajowego, organizuje międzynarodową wymianę wczasową, odpowiada za współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), działalność służby bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych resortu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. wypracowywanie i realizacja przyjętych kierunków działalności resortu w zakresie wojskowego systemu emerytalnego oraz systemu pomocy rekonwersyjnej;
 2. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach emerytalno-rentowych, praktyk zawodowych żołnierzy i jako organ drugiej instancji w zakresie pomocy rekonwersyjnej;
 3. planowanie i realizacja polityki socjalnej w odniesieniu do żołnierzy oraz pracowników wojska, w tym administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy, ustalanie zasad i organizowanie krajowej oraz zagranicznej działalności wczasowej dla środowiska wojskowego i realizacja zadań wynikających z zawartej między Ministrem a Wojskową Agencją Mieszkaniową umowy o świadczenie usług w tym zakresie, a także realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS);
 4. opracowywanie założeń polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników wojska, w tym kształtowanie i monitorowanie wielkości zatrudnienia, nadzorowanie i koordynowanie procesu opisywania oraz wartościowania stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych resortu, prowadzenie oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska w resorcie oraz opracowywanie wniosków do działalności kadrowej;
 5. planowanie budżetowe w zakresie dochodów i wydatków wyodrębnionych dla organu planującego - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i nadzór nad ich realizacją przez właściwych dysponentów środków budżetowych;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), w tym prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Ministra w sprawach przyznania (pozbawienia) statusu weterana oraz weterana poszkodowanego;
 7. koordynowanie i współuczestniczenie w realizacji procesu pomocy dla żołnierzy (pracowników cywilnych) poszkodowanych oraz członków rodzin żołnierzy zmarłych podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 8. wykonywanie zadań w zakresie ustalonym przez Podsekretarza Stanu sprawującego bieżący nadzór nad Wojskową Agencją Mieszkaniową, w szczególności dotyczących realizacji dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań;
 9. realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie jednorazowych świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową kadry dowódczej Sił Zbrojnych oraz ich zwiększeń;
 11. dokonywanie corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu;
 12. zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach emerytalnych, aktywizacji zawodowej żołnierzy, weteranów i weteranów poszkodowanych oraz ze stosunku pracy pracowników wojska wynikających z zakresu działania Departamentu;
 13. określanie zasad funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych: wojskowych biur emerytalnych, Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Domu Emeryta Wojskowego, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 14. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie: gospodarowania środkami publicznymi przez bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne, prawidłowości ustalania przez wojskowe biura emerytalne prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokości, przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu, realizacji zadań przez centralne i terenowe struktury rekonwersji.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:48