bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Prawny

Departament Prawny zapewnia pomoc prawną w resorcie, w tym opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych, opracowuje projekty aktów prawnych przygotowywanych przez inne organy państwowe, udziela porad i sporządza opinie prawne, zapewnia zastępstwo prawne oraz sprawuje nadzór nad organizacją obsługi prawnej w resorcie.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów: ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Ministra, innych dokumentów zawierających elementy prawne;
 2. koordynowanie: prac związanych z przygotowaniem dokumentów na posiedzenia Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, opiniowania projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz programów prac legislacyjnych;
 3. koordynowanie prac związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania, interwencje, dezyderaty, opinie, rezolucje, apele, oświadczenia i deklaracje Sejmu RP i Senatu RP oraz ich organów, a także posłów i senatorów;
 4. opracowywanie opinii prawnych (ekspertyz, analiz, wyjaśnień) oraz udzielanie porad prawnych;
 5. prowadzenie spraw dotyczących informacji prawnie chronionych, realizowanych na wniosek służb specjalnych oraz sądów, prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innych instytucji powołanych do prowadzenia prawnie określonych postępowań;
 6. wykonywanie zastępstwa prawnego w sprawach prowadzonych przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz prowadzenie rejestru tych spraw;
 7. opiniowanie kandydatów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w resorcie w grupie osobowej obsługi prawnej, sprawowanie nadzoru w zakresie organizacji obsługi prawnej w resorcie i szkolenie osób pełniących służbę lub pracujących w obsłudze prawnej resortu;
 8. koordynowanie obsługi prawnej w resorcie;
 9. redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej.
 10. określanie zasadniczych kierunków i zadań w dziedzinie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:45