bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego opracowuje projekty założeń, celów i zadań polskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym. Opracowuje wytyczne w odniesieniu do prezentowania polityki obronnej państwa, zarówno w międzynarodowych kontaktach bilateralnych, jak i multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem NATO oraz UE. Przygotowuje analizy, prognozy, plany i wnioski w odniesieniu do międzynarodowych aspektów polityki obronnej i bezpieczeństwa. Uczestniczy w procesach planowania obronnego NATO i UE. Planuje i koordynuje udział resortu w rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej. Jest komórką właściwą w resorcie w sprawach negocjowania oraz realizacji porozumień międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, włączając w to rozbrojenie, nieproliferację broni masowego rażenia oraz środki budowy zaufania i bezpieczeństwa.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. prowadzenie prac analitycznych, opracowywanie ekspertyz, opinii, planów, instrukcji, wniosków i wystąpień oraz formułowanie propozycji stanowiska resortu w odniesieniu do rozwoju polityczno-wojskowych koncepcji funkcjonowania NATO i UE oraz uczestnictwa RP w działaniach tych organizacji;
  2. koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w tych organizacjach, w tym przygotowywanie Odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego NATO (Defence Planning Capability Survey - DPCS);
  3. koordynacja udziału RP w procesie planowania obronnego w ramach NATO i UE;
  4. formułowanie propozycji stanowiska resortu w sprawie uczestnictwa w operacjach poza granicami państwa oraz stanowiska w negocjacjach umów międzynarodowych dotyczących rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej;
  5. monitorowanie procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym: kształtowania się polityki obronnej kluczowych państw, rozwoju zagrożeń, kryzysów i konfliktów oraz reakcji na nie społeczności międzynarodowej. Formułowanie propozycji stanowiska resortu, ekspertyz, opinii, analiz, wniosków i wystąpień w odniesieniu do wyżej wymienionych zjawisk;
  6. wypracowywane stanowiska resortu w kwestii kontroli zbrojeń, koordynowanie i realizacja w resorcie zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych w tym zakresie;
  7. identyfikowanie interesów bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrony przeciwrakietowej, opracowywanie propozycji sposobów ich realizacji, planowanie i koordynowanie współpracy resortu w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony przeciwrakietowej, wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień wykonawczych, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz prac NATO i Rady NATO-Rosja.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:33