bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Departament Ochrony Informacji Niejawnych jest w Ministerstwie pionem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz koordynuje i nadzoruje realizację zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych przez piony ochrony jednostek organizacyjnych oraz Sił Zbrojnych. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz określa generalne, organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów służących do ochrony tych informacji w resorcie.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, funkcjonujących w Ministerstwie;
 3. realizacja zadań związanych z akredytacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", funkcjonujących w Ministerstwie oraz rozległych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", dla których organizatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa;
 4. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Ministerstwie, w szczególności szacowanie ryzyka;
 5. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w resorcie, organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli okresowych stanu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;
 6. prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie;
 7. organizowanie systemu przepustkowego w obiektach Ministerstwa oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;
 8. zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających pozostających we właściwościach Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, wobec osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie;
 10. przygotowywanie decyzji Ministra w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa;
 11. opracowywanie programów szkoleń, prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie;
 12. organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów systemów teleinformatycznych, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także organizowanie i realizowanie szkoleń specjalistycznych dla osób przewidzianych na stanowiska lub do pełnienia obowiązków służbowych w kancelariach tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych;
 13. realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy podczas realizacji umów zawartych z Ministerstwem albo zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych na rzecz Ministerstwa;
 14. koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć realizowanych przez pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych oraz Siłach Zbrojnych, w celu zapewnienia jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w resorcie.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:21