bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych, a także wskazuje kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje, w imieniu Ministra, nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej wszystkich komórek zaplecza naukowo-badawczego resortu w zakresie techniki i technologii obronnych, na podstawie średnio i długoterminowych planów rozwoju Sił Zbrojnych, poprzez opracowanie i uaktualnianie "Priorytetowych kierunków badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata..." oraz koordynowanie współpracy resortu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiej Organizacji do spraw Badań i Technologii oraz Dyrektoriatu do spraw Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony;
 2. opracowywanie, opiniowanie wniosków o badania naukowe wraz z zadaniem naukowym, w obszarze techniki i technologii obronnych;
 3. koordynowanie realizacji programów i projektów realizowanych w Dyrektoriacie Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony oraz opracowywanie wieloletniego i rocznego "Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych";
 4. przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych na realizację badań naukowych oraz opracowywanie informacji rzeczowo-finansowej z wykonania badań naukowych w zakresie wydatków realizowanych z rachunku dysponenta części budżetu;
 5. nadzór nad zgodnością działań uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;
 6. opracowywanie strategii rozwoju szkolnictwa wojskowego, w tym analiza kierunków w tym zakresie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność szkolnictwa wojskowego;
 7. opracowywanie koncepcji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, a także koordynowanie procesu doskonalenia językowego w resorcie, w tym organizowanie sesji egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych;
 8. planowanie i koordynacja działalności studyjnej, racjonalizatorskiej i wynalazczej w resorcie w zakresie wydatków realizowanych z rachunku właściwego dysponenta części budżetu;
 9. przeprowadzanie procedur uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na uczelniach zagranicznych, osobom skierowanym przez Ministra Obrony Narodowej za równorzędne z dyplomami ukończenia studiów wyższych w Polsce;
 10. koordynowanie współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw nauki w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów (programów) badawczych wojskowych i cywilnych podmiotów naukowych oraz na zadania wynikające z działalności statutowej i inwestycyjnej instytutów badawczych oraz uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra;
 11. koordynowanie dofinansowania realizacji zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra Obrony Narodowej w ramach działalności wspomagającej badania ze środków pozyskanych z budżetu państwa na naukę.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:10