bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Kontroli

Departament Kontroli planuje, koordynuje, organizuje i prowadzi działalność kontrolną w resorcie oraz analizuje jej wyniki. Informuje Ministra o stopniu utrzymania zdolności operacyjnej wojsk, przygotowania jednostek organizacyjnych do działania w składzie NATO i w ramach UE oraz gospodarowaniu majątkiem resortu i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. badanie węzłowych problemów funkcjonowania resortu, zwłaszcza racjonalności, efektywności i skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych;
  2. ocena stanu zdolności bojowej dowództw i jednostek wojskowych oraz określenie stopnia ich przygotowania do wykonania zadań przewidzianych na czas pokoju, kryzysu i wojny;
  3. kontrola wykonania budżetu przez dysponentów środków budżetowych oraz gospodarowania majątkiem w resorcie, w tym przez jednostki realizujące zadania poza granicami kraju i wydzielone do NATO i UE;
  4. kontrola wykorzystywania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych;
  5. ujawnianie niegospodarności, naruszeń dyscypliny finansów publicznych i innych nieprawidłowości, a także ustalanie przyczyn ich powstania oraz wskazywanie kierunków działań naprawczych;
  6. współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie działalności kontrolnej;
  7. organizowanie współpracy z organami kontroli innych państw w ramach wzajemnych kontaktów zagranicznych Departamentu.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:05