bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Kadr

Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy, kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie oraz określa kierunki i zadania dyscypliny wojskowej.

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. opracowywanie założeń i kierunków rozwoju polityki zarządzania zasobami osobowymi żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych, przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz decyzji Ministra i innych dokumentów prawnych związanych ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz ich uposażeń;
 2. planowanie zasobów kadrowych, kierowanie procesem powoływania i zwalniania żołnierzy zawodowych oraz monitorowanie zjawisk i procesów występujących w działalności kadrowej, a także analizowanie i formułowanie ocen oraz przygotowywanie materiałów informatyczno-analitycznych dotyczących sytuacji kadrowej i uposażeniowej w Siłach Zbrojnych;
 3. wyznaczanie żołnierzy do pełnienia służby poza granicami kraju;
 4. koordynowanie i realizowanie zadań związanych z: doborem, rozmieszczaniem, rozwojem i przebiegiem służby żołnierzy zawodowych pozostających w kompetencji Ministra i Dyrektora Departamentu, prowadzeniem ewidencji żołnierzy zawodowych, kierowanie żołnierzy zawodowych, pracowników i pracowników wojska na studia i kursy w ośrodkach szkolenia za granicą;
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową w resorcie oraz organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej w tym zakresie;
 6. prowadzenie oceny sytuacji kadrowej żołnierzy zawodowych w resorcie za dany rok kalendarzowy oraz opracowywanie projektu wytycznych Ministra do działalności kadrowej na rok następny;
 7. procedowanie nadawania żołnierzom zawodowym, pracownikom, pracownikom wojska, osobom spoza resortu (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju), odznaczeń resortowych i państwowych, a także przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i rozkazów dotyczących mianowania żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe;
 8. zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz uposażeń żołnierzy.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-02 15:03