bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

 

 

Departament odpowiada realizację przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem oraz kultywowaniem tradycji narodowych i orężnych, w szczególności dotyczących: ceremoniału wojskowego, edukacji obywatelskiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki wojskowe, nadawania nazw wyróżniających i imion patronów, ustanawiania świąt wojskowych, nadawania sztandarów wojskowych oraz symboliki wojskowej oraz koordynację i współorganizację uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

Departament realizuje zadania na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony dóbr kulturalnych w resorcie oraz sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie funkcjonowania klubów jednostek wojskowych i sal tradycji oraz nad działalnością orkiestr wojskowych;

 

Do zadań Departamentu należy prowadzenie spraw wynikających z udzielania  i rozliczania dotacji celowych Ministra na finansowanie zadań publicznych, uzgadnianie zakresów działalności stowarzyszeń prowadzących działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, koordynowanie planowania i realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych z udziałem resortu oraz zawierania porozumień o współpracy z Ministrem, a ponadto dotyczących obejmowania patronatów honorowych oraz uczestnictwa Ministra w komitetach honorowych.

 

Departament wykonuje również czynności nadzoru wobec fundacji, dla których Minister jest „ministrem właściwym”.

 

W ramach systemu komunikacji wewnętrznej w resorcie Departament odpowiada za zarządzanie procesem informowania o nastrojach w środowisku wojskowym oraz prowadzenie spraw w zakresie badań społecznych w resorcie. 

 

Departament odpowiada za nadzór oraz wykonywanie czynności organizatora w stosunku do państwowych instytucji kultury pozostających w jego bezpośrednim podporządkowaniu.

 

W ramach zadań komórki znajduje się ponadto wspieranie działalności Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie oraz Rady ds. Spraw Kobiet w resorcie.

 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 840 117, fax: +48 261 874 789
e-mail: sekretariat.dks@mon.gov.pl

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2016-01-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-04-01 11:09