bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Biuro ds Umów Offsetowych

Biuro do Spraw Umów Offsetowych odpowiada za zarządzanie procesem przygotowania i realizacji umów offsetowych, wynikających z zagranicznych dostaw sprzętu wojskowego (SpW). Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do zawierania umów offsetowych służących ochronie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

 

Do zakresu zadańBiura należy w szczególności:

 1. sporządzanie uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania ustawy offsetowej w związku z realizacją dostaw SpW w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej;
 2. przygotowywanie założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej dla zapewnienia utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, serwisowychi obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;
 3. dokonywanie oceny ofert offsetowych;
 4. prowadzenie negocjacji umów offsetowych;
 5. przygotowywanie umów offsetowych;
 6. nadzór, monitorowanie, kontrola i ocena realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów offsetowych;
 7. realizacja zadańdotyczących sprawozdawczości dotyczącej umów offsetowych;
 8. merytoryczna i organizacyjna obsługa Komitetu Offsetowego;
 9. udział w postępowaniach offsetowych realizowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (MG) w oparciu o ustawęz dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowamidostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz.716) w odniesieniu do umów offsetowych zawartych przez MG oraz postępowańwszczętych i prowadzonych przez MG, które na mocy przepisów przejściowych ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związkuz realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932), pozostają w kompetencji MG;
 10. zabezpieczanie udziału przedstawiciela Ministra w pracach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych funkcjonującego w oparciu o ustawę z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami przemysłu obronnego w obszarze offsetu;
 12. opracowywanie informacji i analiz w odniesieniu do problematyki offsetu na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2015-04-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-04-08 12:18