bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Przetwarzanie danych osobowych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Informacje ogólne

OGÓLNA INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej

w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą:

    Al. Niepodległości 218

    00-911 Warszawa

    tel. 22 628 0031

    adres e-mail kontakt@mon.gov.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl, lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie przez Ministra Obrony Narodowej zadań ustawowych wobec osoby o to wnioskującej.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Opracowała: Bogusława Pilc

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych w MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Bogusława Pilc Czas wytworzenia: 2018-05-23 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-05-23 15:58