bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Praktyki studenckie i staże w MON
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Praktyki studenckie

ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy sprzyjające warunki do obywania praktyk studenckich uwzględniając posiadane w tym zakresie możliwości organizacyjne.

 

Warunki formalne przyjęcia na praktykę studencką

 

Praktykę studencką w Ministerstwie może odbyć student, który:

 

 1. ukończył co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich lub odbywa studia magisterskie uzupełniające.
 2. posiada program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
 3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Ministerstwie (ubezpieczenie przez uczelnię wyższą lub ubezpieczenie indywidualne).

 

Student zainteresowany odbyciem praktyki studenckiej w Ministerstwie obowiązany jest złożyć wniosek, obejmujący:

 

 1. formularz zgłoszenia na praktykę studencką (wypełniony w części A) – link;
 2. program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
 3. list motywacyjny;
 4. życiorys;
 5. oryginał zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzający status studenta.

 

Wniosek należy składać co najmniej 2 miesiące przed preferowanym przez studenta terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej osobiście:

 

w punkcie podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218 (wejście od ul. Filtrowej) czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.15. – 16.15.

 

lub przesłać na adres:

 

Ministerstwo Obrony Narodowej

Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

 

 

 

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne wnioski.

 

Decyzja o przyjęciu zainteresowanego studenta na praktykę podejmowana jest
w porozumieniu  z dyrektorem (szefem) komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której praktyka studencka ma się odbyć, z uwzględnieniem następujących elementów:

 1. kierunku i etapu studiów zainteresowanego oraz programu praktyki,
 2. preferowanego przez zainteresowanego terminu odbycia praktyki,
 3. zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną Ministerstwa oraz jej możliwości i potrzeb.

 

Informacje ogólne dotyczące przebiegu praktyk studenckich

 

 • Praktyka studencka odbywana jest bezpłatnie przez osoby posiadające status studenta na podstawie „Potwierdzenia przyjęcia na praktykę studencką” podpisywanego w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej.
 • Praktyka studencka trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
  o maksymalnie 3 miesiące, po wyrażeniu zgody przez dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której praktykant odbywa praktykę studencką.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności praktykanta, czas trwania praktyki studenckiej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
 • Praktyka studencka odbywa się w czasie pracy Ministerstwa: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

Informacji dotyczących organizacji i przebiegu praktyk studenckich udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Rekrutacji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego MON pod numerami telefonów: 261 840 515, 261 840 042.

Wytwarzający/Odpowiadający: BDG MON Czas wytworzenia: 2016-04-15 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-08-01 12:58