bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Petycje
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Tryb załatwiania spraw
petycje

Petycje w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.


Petycje można składać:

 • pisemnie na adres: Biuro Ministra Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr + 48 261 874 490;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: skargi@mon.gov.pl
 • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.


Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku wyposażonym w podjazd - wejściem głównym (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego). Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, należy zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Jakie informacje musi zawierać petycja:

 • petycja musi zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz dokładny adres do korespondencji;
 • petycja składana drogą elektroniczną powinna zawierać adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej petycję;
 • petycja może zostać złożona w imieniu osoby trzeciej - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 • w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć kompetencji Ministra Obrony Narodowej, zostanie ona przekazana do właściwego organu, jednocześnie osoba wnosząca sprawę zostanie o tym fakcie poinformowana.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji odbywa się zgodnie z przepisami

ustawy o petycjach.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31.  

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,

- usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku lub skardze jest konieczne dla ich rozpatrzenia.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-11-19 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-11-19 14:19