bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Informacja o prowadzeniu badań społecznych w resorcie obrony narodowej
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Informacje ogólne

 

 

 

Realizacja badań społecznych w resorcie obrony narodowej regulowana jest Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 78/MON z 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. z 2008 r. poz. 26 oraz z 2014 r. poz. 78[1] oraz z 2018 r. poz. 148[2]).

 

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej przez osoby inne, niż wymienione w pkt. 3 ppkt. 1a oraz z zastrzeżeniem pkt. 8, jest możliwe na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badania społecznego w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, wydanego przez dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej na podstawie opinii przedstawionej przez dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań powinien zawierać:

 

 • dane osobowe Wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz dane do kontaktu: adres zamieszkania, numer telefonu i adres
  e-mail;
 • określenie celu, tematu i techniki badań;
 • propozycję terminu przeprowadzenia badań, wskazanie jednostek wojskowych lub innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także grup osobowych, w których ma być prowadzone badanie, oraz liczebność próby;
 • określenie przewidywanej postaci opracowania końcowego wyników badań, sposobu ich wykorzystania oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Koncepcję badań, która powinna zawierać:
  1. temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań;
  2. informacje o promotorze pracy (stopień naukowy, imię i nazwisko, aktualny adres e-mail lub numer telefonu);
  3. cel i przedmiot badania wraz z uzasadnieniem jego podjęcia;
  4. zasadnicze problemy badawcze;
  5. zdefiniowane metody i techniki za pomocą, których prowadzone będzie badanie;
  6. informacje dotyczące badanej próby, tzn. kogo badanie będzie obejmować, ile osób będzie w nim brało udział, wyszczególnienie jednostek wojskowych/ instytucji MON, w których badanie będzie realizowane, wraz z nazwą miejscowości, w której stacjonują lub są zlokalizowane;
  7. planowany termin realizacji badania.

2. Narzędzia badawcze (np.: kwestionariusz ankiety).

3. Zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia lub pobierania nauki.

4. Zobowiązanie Wnioskodawcy do:

  1. przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostaną wykorzystane wyniki badania, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;
  2. zachowania anonimowości badanych osób.

5. Pisemnie wyrażone zgody dowódców jednostek wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów instytucji), w których badania mają być przeprowadzone.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badania w resorcie obrony narodowej.

Wzory dokumentów do pobrania:

 • Wzór  wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badań w resorcie obrony narodowej (link)
 • Wzór koncepcji pracy (link)
 • Wzór  zobowiązania do zachowania anonimowości badanych  (link)
 • Wzór zobowiązania do przekazania egzemplarza pracy naukowej do WCEO (link)
 • Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (link).

Przedłożona wraz z wnioskiem koncepcja badania oraz narzędzia badawcze powinny stanowić ich ostateczną wersję, zatwierdzoną przez promotora pracy.

 

Wniosek w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, wraz z załącznikami,  należy składać do Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

DYREKTOR CENTRUM OPERACYJNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218

00-911 WARSZAWA

DYREKTOR

WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

ul. NIEŚWIESKA 54/56 (budynek 35)

03-867 WARSZAWA

DODATKOWE INFORMACJE:

tel.: 261 872 530 – kierownik WBBS;  m.baran-wojtachnio@ron.mil.pl

tel.: 261 872 526 – zastępca kierownika WBBS;  m.sinczuch@ron.mil.pl

fax: WCEO: 261 872 506.