bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Skargi i wnioski
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Tryb załatwiania spraw

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.


Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Biuro MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr + 48 261 874 490;
  • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku wyposażonym w podjazd - wejściem głównym (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego). Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą państwo skorzystać z powyższej możliwości.


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31.  

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi
i wnioski.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,

- usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku lub skardze jest konieczne dla ich rozpatrzenia.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska Czas wytworzenia: 2014-07-11 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-07-11 12:58