bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 56/ZP/17


Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 04-01-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000 Wykonywanie pokryć dachowych. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe
45442100-8 Roboty malarskie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 Układanie kabli
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-12-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-14 15:03 Ostatnia zmiana: 2018-02-16 15:07